Począwszy od roku 2023, z dniem 1 marca każdego roku, Geis PL (Spedytor) będzie uprawniony do zmiany wszystkich cen i stawek określonych w Cenniku lub Cenniku Usług Dodatkowych, a w szczególności w Cenniku Indywidualnym lub Indywidualnym Cenniku Usług Dodatkowych, o wskaźnik indeksacji ustalony w oparciu o wzrost następujących wskaźników ekonomicznych:
•    Paliwo,
•    Płace,
•    Inflacja ogólna,
 w proporcjach określonych poniżej, zwany dalej „Wskaźnikiem Indeksacji”.

Wskaźnik indeksacji ustalony w oparciu o wzrost następujących wskaźników ekonomicznych.

Wskaźnik ekonomiczny Udział % Opis Źródło Zmiana 2022/2021* Efekt
Paliwo 30 % Cena hurtowa Oleju Napędowego Ekodiesel www.orlen.pl Nie dotyczy 0 %
Płace 35 % Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw www.stat.gov.pl 13,00%


4,55% 

Inflacja Ogólna 35 % Roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych www.stat.gov.pl 14,40%


5,04%

Wskaźnik Indeksacji Geis PL


9,59%

* Zmiany wskaźników kosztowych w oparciu o porównanie analogicznych okresów.

Dane dotyczące zmian wartości wskaźników ekonomicznym, zostaną opublikowane w lutym 2023.